Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2015

whoifnotme
Reposted fromtotal1ty total1ty viashampain shampain
whoifnotme
4246 1a8f
Reposted fromsadeyes sadeyes viapotrzask potrzask
whoifnotme
0000 119b 500
Knightley & Cumberbatch, Vogue
whoifnotme
6832 7aed
Reposted fromsuppenkasperl suppenkasperl viabluestar bluestar
whoifnotme
7569 04cb
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viabluestar bluestar
6842 20f2 500

Prefall 2015 | Valentino

whoifnotme
Reposted fromshakeme shakeme viaimpressionante impressionante
whoifnotme
7692 ef4a
Reposted fromewkie ewkie viaimpressionante impressionante
whoifnotme
2661 eceb
Short Leash by Kelly Reemtsen
Reposted fromhalucine halucine viainimaginable inimaginable

December 14 2014

whoifnotme
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Witkacy, '622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta'
Reposted bysheenazanachronicWitcherRuda-Shutytalulanieobecnoscsanitaspkz451littlepaws
whoifnotme
whoifnotme
4288 de72
Reposted fromstylte stylte viacomplicated-idea complicated-idea
whoifnotme
whoifnotme
6358 759e
Reposted fromzoenies zoenies viaTheGehmMasta TheGehmMasta
whoifnotme
Photos de lisadengler • instagram
Reposted fromweightless weightless viavacannes vacannes
whoifnotme
whoifnotme
2084 4b7e
Reposted fromfantom fantom viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl